Política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal

El domini web xarxafeminista.org és propietat de L’ASSOCIACIÓ DINAMITZADORA DE LA XARXA FEMINISTA i com a responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció a les persones físiques respecte a les seves dades personals, d’acord amb l’establert al Reglament Europeu de Protecció de dades 679/2016 i a la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets Digitals.

Tractarem les teves dades personals amb total lleialtat i compromís d’acord amb les bases jurídiques que permetin la licitud del tractament.

Per donar compliment al reglament 679/2016 i a la llei orgànica 3/2018, s’ha elaborat un registre d’activitats de tractament i s’han adoptat les mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives necessàries per garantir els drets i llibertats de les persones afectades pel tractament realitzats per L’ASSOCIACIÓ DINAMITZADORA DE LA XARXA FEMINISTA 

A més, aplica el principi de transparència en tractament de dades personals, facilitant a les persones una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i alhora facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

Responsable del tractament: L’ASSOCIACIÓ DINAMITZADORA DE LA XARXA FEMINISTA

Finalitat del tractament i legitimació

A través del nostre lloc web tractarem les teves dades per a les següents finalitats:

  • Poder gestionar la teva sol·licitud de sòcia i mantenir-te informada de les nostres activitats, legitimades per l’establiment de la relació contractual que es fonamenta en l’article 6.1.b del RGPD.
  • Atendre les teves sol·licituds de contacte, legitimades pel consentiment prestat en el moment de posar-te en contacte amb nosaltres, que es fonamenta en l’article 6.1.a de RGPD.
  • Inscriure’t en les nostres activitats, legitimades per l’establiment de la relació contractual que es fonamenta en l’article 6.1.b del RGPD.

Com hem obtingut les teves dades de caràcter personal?

Les tevés dades les hem obtingut a través de les relacions prèvies que has mantingut amb l’ASSOCIACIÓ DINAMITZADORA DE LA XARXA FEMINISTA, o amb motiu de les relacions que has mantingut a l’actualitat amb la nostra entitat, bé per la teva condició de sòcia, haver participat en alguna de les nostres activitats o per haver sol·licitat que t’enviem alguna informació sobre les nostres activitats i iniciatives.

Conservació

Les teves dades seran conservades per poder dur a terme les finalitats per les quals van ser recollides i tractades, una vegada que aquestes finalitzin es destruiran i guardarem únicament les estrictament necessàries per poder resoldre reclamacions.

Destinatàries de les teves dades?

Les teves dades no seran cedides a tercers, malgrat que existeixi una obligació legal que ho requereixi.

Drets de les interessades

Com a usuària del web xarxafeminista.org, la persona interessada té dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides, i a sol·licitar la limitació del tractament de les mateixes i/o portabilitat, que en tal cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions. Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb ASSOCIACIÓ DINAMITZADORA DE LA XARXA FEMINISTA dirigint-se a xarxafem@xarxafeminista.org

Així mateix, en cas de no estar satisfeta amb l’atenció de la teva sol·licitud de drets, tens dret a presentar una reclamació davant www.aepd.es