Política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu del consell de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades mitjançant la qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), t’informem que les dades de caràcter personal que ens has facilitat de forma voluntària seran incorporades a un fitxer anomenat ‘Base dades Xarxa Feminista’ del qual és titular l’Associació Dinamitzadora de la xarxa Feminista (NIF G60799418 i s’utilitzaran per gestionar les dades facilitades per les usuàries a través del formulari de contacte de la pàgina web www.xarxafeminista.org i per a enviar informació que considerem del teu interès a través del compte de correu que ens has facilitat Podeu exercir-ne el dret d’accés, rectificació, oposició i cancel•lació, enviant un mail a xarxafem@xarxafeminista.org amb el vostre DNI escanejat.

Qui és la responsable del tractament de les teves dades personals?

La responsable és l’ASSOCIACIÓ DINAMITZADORA DE LA XARXA FEMINISTA amb domicili en Carrer de Ripoll, 25 08002 de Barcelona.

Qui és la delegada de protecció de dades?

Es la responsable que vetlla pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, pots contactar amb la nostra Delegada de Protecció de Dades en la direcció postal de l’ASSOCIACIÓ DINAMITZADORA DE LA XARXA FEMINISTA, o a l’adreça electrònica xarxafem@farxafeminista.org

Com hem obtingut les teves dades de caràcter personal?

Les teves dades les hem obtingut a través de les relacions prèvies que has mantingut amb l’ASSOCIACIÓ DINAMITZADORA DE LA XARXA FEMINISTA, o amb motiu de les relacions que has mantingut a l’actualitat amb la nostra entitat, bé per la teva condició de sòcia, haver participat en alguna de les nostres activitats o per haver sol•licitat que t’enviem alguna informació sobre les nostres activitats i iniciatives.

Quin tipus de dades tractem?

Les dades que tractem són les següents:
Nom
Cognoms
NIF
Adreça postal
Població
Correu electrònic
Telèfon
Aportació econòmica
Forma de pagament bancària (si s’escau)
Entitat/col•lectiu feminista al que pertanys (si s’escau)
També t’informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitis durant les futures relacions i interaccions que mantinguis amb l’ASSOCIACIÓ DINAMITZADORA DE LA XARXA FEMINISTA, incloses les que ens aportis mitjançant alguna de les nostres xarxes socials, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social, per això et recomanem llegir les mateixes amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’aquestes xarxes.

Durant quan de temps guardarem les teves dades?

Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la teva relació amb l’ASSOCIACIÓ DINAMITZADORA DE LA XARXA FEMINISTA i, quan acabi aquesta relació per qualsevol motiu, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals. Un cop acabin aquests terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades.

Quins són els teus drets?

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de l’adreça postal i electrònica indicada
De la mateixa manera, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pots presentar una reclamació:
-> A la nostra delegada de Protecció de dades
-> Davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Recollida de dades a través del formulari de contacte web

L’ASSOCIACIÓ DINAMITZADORA DE LA XARXA FEMINISTA a través de la seva pàgina web www.xarxafeminista.org o qualsevol altre domini o subdomini vinculat a aquesta, i de titularitat de ASSOCIACIÓ DINAMITZADORA DE LA XARXA FEMINISTA, pot sol•licitar a l’usuària certes dades de caràcter personal a través del seu formulari de contacte. LA XARXA FEMINISTA utilitzarà les dades subministrades per l’usuària per a la gestió interna, per realitzar les funcions informàtiques lligades a la gestió, difusió i estadístiques de ASSOCIACIÓ DINAMITZADORA DE LA XARXA FEMINISTA així com per a donar a conèixer a l’usuària la informació que aquest sol•liciti i transmetre la informació que pogués considerar d’interès.
Les dades subministrades per l’usuària són guardades automàticament en un fitxer segur i d’accés restringit. L’ASSOCIACIÓ DINAMITZADORA DE LA XARXA FEMINISTA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per a garantir una bona gestió, l’ASSOCIACIÓ DINAMITZADORA DE LA XARXA FEMINISTA es pot trobar obligada a facilitar determinades dades de les seves usuàries (nom, adreça, telèfon, correu electrònic, etc.) a altres empreses, entitats o organitzacions col•laboradores.
En tots els casos les dades que es faciliten són les estrictament necessàries per a l’activitat concreta que s’hagi de realitzar. Vostè autoritza expressament la cessió de les seves dades de caràcter personal per a aquesta finalitat si fos necessari per a la correcta gestió interna. Les usuàries de l’ASSOCIACIÓ DINAMITZADORA DE LA XARXA FEMINISTA podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, comunicant-ho per escrit a través del nostre correu electrònic xarxafem@xarxafeminista.org amb el vostre DNI escanejat.

Enviament de comunicacions en format electrònic

L’ASSOCIACIÓ DINAMITZADORA DE LA XARXA FEMINISTA podrà remetre a l’usuària comunicacions per mitjans electrònics d’informació relativa al seu sector d’activitat i que pugui considerar del seu interès. L’usuària pot negar-se lliurement al fet que els tractaments continguts en aquesta clàusula es duguin a terme, donant-se de baixa de forma automàtica de les comunicacions que no siguin del seu interès.

Comunicacions de dades efectuades per les pròpies usuàries

Abans de facilitar dades personals relatives a terceres persones, l’usuària haurà d’obtenir el seu previ i exprés consentiment, havent informat dels termes continguts en aquesta Política de privacitat. L’usuària s’obliga a mantenir indemne a l’ASSOCIACIÓ DINAMITZADORA DE LA XARXA FEMINISTA davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuària del deure descrit en aquest paràgraf.